Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
  url: https://akademianauki.pl/ (zwanego dalej również jako: „Serwis”).
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Niepubliczna Placówka
  Oświatowa Akademia Nauki, z siedzibą: ul. Ratajczaka 35, 61-816 Poznań (zwana dalej również jako: „Operator” lub „Administrator”).
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: poznan@akademianauki.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych w Serwisie.
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe (zwane dalej również jako: „dane”) w następujących celach:
  • obsługa zapytań przez formularz
  • podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • realizacja zamówionych usług,
  • prezentacja oferty lub informacji,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
   wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
   „ciasteczka”).
  3. Poprzez narzędzia łączące konkretne strony w Serwisie, oznaczone tagami UTM, z dobrowolnie przesłanymi przez te strony formularzami (w wybranych przypadach Operator wie z jakiej strony w Serwisie, tzn. oznaczonej jakimi tagami UTM, został przesłany konkretny formularz).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone
  na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane
  jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.

 

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). Powierzone dane Administrator przetwarzać będzie w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie wyrażone w dowolny sposób (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie Serwisu), obsługi zapytań przez formularz, kontaktu telefonicznego lub mailowego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach, prezentacji oferty lub informacji, a także w innych celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. zawarcia lub wykonania umów, realizacji zamówionej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, cele statystyczne związane z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, cele archiwalne.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
  innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub
  do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
  odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
   realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi na rzecz Administratora. Usługodawcy ci będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia danych, w określonym przez Administratora celu, z obowiązkiem należytego zabezpieczenia,
  • organy administracji publicznej na ich uprzednie żądanie, w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 3. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie tej zgody. W wypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z wykonywaniem umów, dane te Administrator przetwarza do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 10 lat. W odniesieniu do danych osobowych podanych w celach marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata .
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania przetwarzania danych osobowych,
  • oraz przenoszenia danych osobowych.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Ci prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu kontaktu telefonicznego/mailowego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić Administratorowi zawarcie z Tobą umowy, wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz lub może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Tobą.
 9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
  usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
  marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

4. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe,
  o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny
  sposób informuje, do czego on służy.

 

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
  osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
  ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach
  użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
  edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie
  dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora operatorom
  reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików
  cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
  korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych
  osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
  urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator korzysta również z API konwersji Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
  korzysta z Serwisu. Usługa bazuje na informacjach zapisywanych na serwerze, na którym umieszczony jest Serwis. API nadaje unikalny identyfikator osobie odwiedzającej Serwis. Serwer w oparciu o ten identyfikator monitoruje jego zachowania w Serwisie. Za pośrednictwem API konwersji Facebooka Operator nie ma dostępu do danych osobowych osób odwiedzających Serwis, a jedynie do informacji jakie działania te osoby podejmują wobec Serwisu.
 5. Operator korzysta także z LinkedIn Insight Tag. Ta technologia powoduje, że serwis
  LinkedIn (LinkedIn Corporation z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
  korzysta z Serwisu. Usługa bazuje na umieszczeniu pliku cookie w przeglądarce internetowej osób odwiedzających Serwis, który pozwala gromadzić dane dotyczące ich wizyt w Serwisie. Dzięki temu Operator może m.in. stworzyć anonimową grupę odbiorców składającą się z członków LinkedIn, którzy odwiedzili witrynę. Za pośrednictwem LinkedIn Insight Tag Operator nie ma dostępu do danych osobowych osób odwiedzających Serwis, a jedynie do informacji jakie działania te osoby podejmują wobec Serwisu.
 6. Operator stosuje tagi UTM (Urchin Tracking Module), czyli specjalne parametry, dopisane do standardowego adresu URL, dzięki czemu ma możliwość precyzyjnego śledzenia ruchu z poszczególnych stron Serwisu. Operator stosuje narzędzia, które w połączeniu z tagami UTM, pozwalają mu zweryfikować z jakiej strony Serwisu, oznaczonej konkretnymi tagami UTM, dana osoba wysłała formularz.

 

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
   nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe” m.in. do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które użytkownik odwiedził wcześniej oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych.
  3. umożliwienie korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji zgody (niezbędne cookies);
  4. uzyskania informacji w jaki sposób uzytkownicy wchodzą w interakcję z Serwisem – m.in. jaka jest ich ilość, współczynnik odrzuceń, żródło ruchu itp. (cookies analityczne”);
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprócz wyżej wymienionych cookies wykorzystywane są również:
  1. Niezbędne pliki cookies – są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji tej strony, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.
  2. Funkcjonalne pliki cookie – pomagają realizować określone funkcje, takie jak udostępnianie zawartości strony internetowej na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich.
  3. Analityczne pliki cookie są wykorzystywane, aby dowiedzieć się w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Pomagają dostarczyć informacji na temat danych, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.
  4. Pliki cookie dotyczące wydajności – są wykorzystywane do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności strony internetowej, co pomaga w dostarczaniu lepszych doświadczeń dla odwiedzających.
  5. Reklamowe pliki cookie – są wykorzystywane do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które użytkownik odwiedził wcześniej oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
  także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
  zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
  utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera

  Urządzenia mobilne:

  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone